Duttatraya Strotam Lyrics with Meaning in Nepali || Jatadharam Pandu Rangam || Jagadutpati Karte Cha

Duttatraya Strotam Lyrics with Meaning in Nepali

श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम् नेपालीमा अर्थ सहित Nepali

जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिम् ।

सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ||

अर्थ

जसले लालिमा युक्त हल्का पहेलों रंगको  शारीरिक आकृति धारण गर्नुभएको छ , जो योगीको भेषमा जटा धारण गरी जटाधारी हुनुहुन्छ, हाथमा त्रिशूल धारण गर्नुभएको, करुणामई कृपा को सागर

 तथा सम्पूर्ण राग द्वेष अभिनिवेश आदि भवरोग एवं देह गत आधी व्याधि  सबै रोगलाई  शमन गर्नुहुने देवस्वरूप दत्तात्रेय गुरुलाई म भज्दछू

 

अथ विनियोग:

अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् नारद ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीदत्त: परमात्मा देवता, श्रीदत्तप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ।

अर्थ

यो  दत्तात्रेयस्तोत्ररूपी मन्त्रको ऋषि भगवान नारद हुनुहुन्छ, जो अनुष्टुपव छन्दमा लेखिएको छ र परमेश्वर स्वरूप दत्तात्रेय जी यस मन्त्रको देवता हुनुहुन्छ. श्रीदत्तात्रेय जीको प्रसन्नता निमित्त यो पाठ  विनियोग गरिन्छ.

 

जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे ।

भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१।।

अर्थ

सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति पालन एवं संहारको मूलकारण स्वरुप एवं शिष्यहरुलाई सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनबाट विमुक्त गराउनुहुने श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च ।

दिगम्बर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।२।।

अर्थ

अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनन्दमय शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर… सम्पूर्ण सातै शरीरलाई शुद्ध गराएर जरा (वृद्धावस्था) जन्म-मृत्युको चक्रलाई विनाश गर्नुहुने  दिगम्बर-स्वरुप दया मूर्ति श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च ।

वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।।।

अर्थ

ब्रह्म मूर्ति धारण गर्नु हुने कर्पूरको कान्ति समान गौर वर्णयुक्त शरीर भएको, र वेद एवं शास्त्रको परिपूर्ण रुपमा ज्ञान भएको श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

हृस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जित ।

पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।४।।

अर्थ 

कहिले सानो, कहिले ठुलो, कहिले सूक्ष्म त, कहिले स्थूल शरीर धारण गर्नु हुने, नाम गोत्र आदिबाट परिभाषित गर्न नसकिने,  पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश पञ्चमहाभूतबाट देदीप्यमान शरीर धारण गर्नुभएको   श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च ।

यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।५।।

अर्थ

पुण्यकर्म यज्ञफलको भोक्ता…, एवं यज्ञको लागि यज्ञको स्वरुप धारण गर्नुहुने…, यज्ञबाट प्रसन्न हुनुहुने सिद्ध…  श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः ।

मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।६।।

अर्थ

सृष्टिको आदिकालमा रचयिता ब्रह्म स्वरुप…, सृष्टिको मध्यकालमा पालनकर्ता विष्णु स्वरुप…, र सृष्टिको प्रलयकालमा सदाशिव स्वरूप…, तीनै मूर्ति स्वरुप धारण गर्नु हुने, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

भोगालयाय भोगाय योग्ययोग्याय धारिणे ।

जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।७।

अर्थ

सम्पूर्ण भोगहरुमा भोगको आधार…, सम्पूर्ण उत्कृष्ट  योग्यताहरुमा योग्यतामा धारण गर्नु हुने, स्वयं जितेन्द्रिय एवं जितेन्द्रिय व्यक्तिले मात्र जान्न सकिने,  श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ

 

दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च ।

सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।८।।

अर्थ

जाज्वल्यमानं दिगम्बर एवं दिव्य स्वरुप धारण गर्नुहुने…, सधै परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार भइरहने…, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने ।

जयमानः सतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।९।।

अर्थ

जम्बूद्वीपको विशाल क्षेत्र अन्तर्गत मातापुर नामक स्थानमा निवास गर्नुहुने…, साधु संतको बीचमा सदा जयको  प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुहुने…, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे ।

नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१०।

अर्थ

हाथमा सुवर्ण भिक्षापात्र लिएर गाउँघरमा भिक्षाटन गर्नु भएर अनेक प्रकारको दिव्य स्वादयुक्त भिक्षा ग्रहण गर्नुहुने…, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ  

 

ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले ।

प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।११।।

अर्थ.

धर्ती-आकाशलाई नै वस्त्रको रुपमा धारण गरी…,  अत्यन्तै घनिभूत प्रज्ञाको उच्चतम स्थितिमा…, ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रामा धारण गर्नु हुने…,  श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

अवधूत सदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे ।

विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१२।।

अर्थ

अवधूतको भेषमा देहमा रहेर पनि विदेह स्वरुपमा रहने…, ब्रह्मानन्दमा लीन भईरहने…, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप…, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण ।

सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१३।।

अर्थ

सत्यको आचरण गर्नु हुने साक्षात सत्यस्वरुप…, एवं परोक्ष-सत्यको आश्रय स्वरुप…, सत्यधर्मपरायण…, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

शूलहस्त गदापाणे वनमालासुकन्धर ।

यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१४।।

अर्थ

हाथमा त्रिशूल र गदा, अनि गलामा वनमालाबाट सुशोभित…, यज्ञोपवीत धारण गर्नुभएको ब्राह्मणस्वरूप…,  श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च |

दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१५।।

अर्थ

नश्वर विश्व ब्रह्माण्ड एवं शाश्वत परमात्मा दुवै स्वरुपधारण गर्नुभएको…,  सम्यक रुपमा स्तोत्र-पाठ गरिएमा मुक्ति प्रदान गर्नुहुने…,  श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

दत्तविद्याय लक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे ।

गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१६।।

अर्थ

लक्ष्मीमा स्वामीत्व भएको सम्पूर्ण  विद्या प्रदान गर्नुहुने…,  प्रसन्न भएर आत्मस्वरूपको नै प्रदान गर्नुहुने…, त्रिगुणात्मक प्रकृतिको गुण एवं गुणों भन्दा अतीत निर्गुण अवस्थामा रहनुहुने…, श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ  

 

शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकम्

सर्वपापशमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ।।१७।।

अर्थ

यो स्तोत्र सम्यक तरिकाबाट पढिएमा…, बाह्य तथा आभ्यन्तर (काम, क्रोध, मोहादि) सबै शत्रुहरुको नष्ट गरी…,  सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्नुहुने र  ज्ञान-विज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ…,त्यस्ता श्री दत्तात्रेय गुरुलाई मेरो नमस्कार छ 

 

इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् ।

दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ।।१८।।

अर्थ

यो बहुतै दिव्य स्तोत्र पाठ गर्नाले गुरु दत्तात्रेय साक्षात दर्शनको हुन्छ…,   गुरु दत्तात्रेयकै अनुग्रहमा नारदजीले यसको रचना गर्नुभएको हो। 

 

इति श्रीनारदपुराणे नारदविरचितं दत्तात्रेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

यस प्रकार श्रीनारदपुराणमा निर्दिष्ट भएको…, देवर्षि नारदजी द्वारा रचित…, सम्पूर्ण दत्तात्रेय स्तोत्र पूरा हुन्छ ।

Nikhil Niranjan Pradip

Nikhil Niranjan Pradip

ऋषि वही ब्रह्मज्ञान सिवाय और कुछ लिखता ही नहीं गुरु वही ब्रह्मचैतन्य सिवाय और कुछ दिखाता ही नहीं प्रेम वहीं जहां प्रीतम के सिवाय और कुछ दिखता नहीं भक्ति वहीं जहां भगवान सिवाय और कुछ दिखता नहीं .....साधक सच्ची वही... लक्ष्य जिसकी सर्वज्ञ चैतन्य सिवाय कुछ भी नहीं... जय गुरुदेव...! जय गुरुदेव...!! जय गुरुदेव...!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *